Internasjonalt

10 år siden Den internasjonale domstolen i Haag sin uttalelse om Israel mur i Palestina

Den 9. juli er det ti år siden Den internasjonale domstolen i Haag, det øverste juridiske organ i FN, vedtok en uttalelse om den mur Israel har bygget i Palestina.


FNs generalforsamling ønsket domstolens vurdering av muren, med de juridiske konsekvenser som hører til.

Muren i strid med internasjonal lovgivning
Domstolen besvarte generalforsamlingens spørsmål som følger:

A. “Byggingen av muren som bygges av Israel, okkupantmakten, i det okkuperte palestinske territorium, inklusive i og rundt Øst-Jerusalem, og dets tilhørende regimet, er i strid med internasjonal lovgivning?;

B. “Israel er forpliktet til å avslutte sine brudd på internasjonal lovgivning; Det er forpliktet til øyeblikkelig å avslutte bygningsarbeidene på muren som bygges i det okkuperte palestinske territorium, inklusive i og rundt Øst-Jerusalem, og til øyeblikkelig å demontere strukturen som befinner seg der inne, og til øyeblikkelig å tilbakekalle eller nullstille alle juridiske og forordningsmessige bestemmelser relatert til dette??.

C. “Israel er forpliktet til å yte kompensasjon for all skade forårsaket av byggingen av muren i det okkuperte palestinske territorium, inklusive i og rundt Øst-Jerusalem? ?

Domstolen noterte at murens retning slik som den var bestemt av den israelske regjeringen, inkluderte innenfor det nå tillagte området ca. 80 % av settlerne som bodde i det okkuperte palestinske territoriet. Domstolen erindret at Sikkerhetsrådet beskrev Israels politikk angående etablering av bosetninger i dette territorium som ?et eklatant brudd? på den fjerde Geneve-konvensjonen og mente at disse bosetningene er blitt etablert i strid med internasjonal lovgivning.

Annektering og befolkningsmessige endringer
Domstolen vurderte videre at byggingen av muren og dens tilhørende regime ville ?skape en `fait accompli´ på bakken som gjerne kan bli permanent, i hvilket tilfelle ? (byggingen av muren) ville være så godt som en de facto annektering?.

Domstolen noterte at plasseringen som var valgt for muren «ga uttrykk in loco for de ulovlige midlene som er tatt i bruk av Israel, og som er beklaget av Sikkerhetsrådet, med hensyn til Jerusalem og bosetningene, og at den innebærer ytterligere endringer i den demografiske sammensetningen av det okkuperte palestinske territorium».

Det palestinske folkets rett til selvbestemmelse
Domstolen fant at byggingen av muren, sammen med midlene som ble brukt, hadde «en sterk negativ virkning på det palestinske folkets rett til å praktisere selvbestemmelse, og dermed er i strid med Israels plikt til å respektere denne retten?.

Muren, nødvendig for Israels sikkerhet?
Domstolen fant avslutningsvis at Israel ikke kunne påberope seg retten til selvforsvar eller en nødvendighetstilstand for å avvise feilaktigheten av byggingen av muren.

Således fant domstolen at byggingen av muren og dens tilhørende regime var i strid med internasjonal lovgivning.

Muren må rives
Domstolen fant at Israel øyeblikkelig måtte avslutte arbeidet med bygging av muren, øyeblikkelig demontere de delene av strukturen som befant seg innenfor det okkuperte palestinske territorium og øyeblikkelig tilbakestille eller nullstille alle juridiske og forordningsmessige bestemmelser som var foretatt med hensikt på å bygge muren og etablering av dens tilhørende regime, Videre uttalte domstolen at Israel må yte erstatning for alle skader som er påført alle naturlige eller juridiske personer som er påvirket av byggingen av muren.

Muren står der som før, til tross for uttalelsen fra Den internasjonale domstolen om å demontere muren. Og FNs generalforsamling, som ber Israel følge rådet fra domstolen. Israel avviser det.

Israels illegale mur må demonteres! Det er riktig å rive den ned. I dag blir dette understreket ved markeringer i mange land. Muren er et hinder for fred.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop