Jødedom

Jøder, jødedom og Palestina

Jøder har ofte blitt diskriminert og forfulgt i historien. Hva kan grunnen være – hvorfor denne forfølgelsen? Har årsaken bare vært hos “de andre»; hos ikke-jødene i de samfunn der jøder har bodd, og bor? Eller kan det også ligge grunner hos jøder selv?


Jødene
Jøder er en religiøs gruppe. Jøder legger blant annet Torah til grunn for sin virkelighetsoppfatning. Torah er utvalgte deler av Det gamle testamentet.

Men jødene legger også andre religiøse skrifter til grunn for sin tenkning. Det er først og fremt Talmod, som er kommentarer og veiledninger av lover og regler for et riktig jødisk liv – gjort av jødiske lærde. De lovtolkninger er i stor grad med på å forme jødedom; som religion, tenkning og livsstil.

Det er både i Torah og i Talmod ord og tekster som setter jøder i en utsatt posisjon.

Spesielt er lovtolkningene i Talmod ofte selvsentrerte og rigide. De innbefatter avstand – og ofte fiendskap – til ikke-jøder. Resultatet kan bli konflikt. Og antisemittisme næres av det.

Professor Israel Shahak (1933-2001), vokste opp i en konsentrasjonsleir; Belsen. Han overlevde Holocaust og ble kritiker av Israel og klassisk jødedom. Shahak var president i Det israelske
menneskerettsforbundet. Hans bok Jewish History, Jewish Religion ligger til grunn for denne artikkelen.

Jøder som “folk”
Jøder føler ofte et sterkt samhold. De har felles historie, og tenker ofte likt om verdier og om livet. Mange jøder er ikke lenger så religiøse, men har bevart sterke bånd til hverandre. Vi kan si at jødene i tillegg til å være en religiøs gruppe, også er et «folk». De er tross ulikheter, et videre fellesskap.

Jødisk eksklusivitet
Jødisk religion er utgangspunkt for jødene. I jødisk religion ligger det klare elementer som kan være farlige; som setter fortrinn for jøder; gjør jøder til en eksklusiv gruppe; fremstiller jøder som utvalgte; og ser andre, ikke-jøder som annenrangs og kanskje mindre verdifulle(?). Det inviterer til problemer. (Israel Shahak)

Om to andre viktige religioner; kristendom og islam, heter det at de er religioner som henvender seg til hele menneskeheten. Jødedom derimot, skal være rettet inn mot jøder.

Jøder i historien
Jøder i europeisk historie – overklassen av rabbinere og rike – knyttet seg ofte til statsmakten av konger, prinser og adelsfolk (Israel Shahak). De mottatt privilegier fra disse. Ofte ble de en økonomiske klasse som ivaretok økonomiske interesser for de samme herskerne. Da ble de ofte stående på undertykkernes side mot folk flest. Det ga historisk grobunn for antisemittsme.

Moderne antisemittisme
Moderne antisemittisme har et annet grunnlag; uttrykt i nazistisk rasisme! Rasisme var grunnlag og drivkraft. Omfattende galskap fant sted. Holocaust skjedde; et forsøk på å “utrydde” jøder! De mest barbariske overgrep ble gjort, og i det omfattende omfang. Knapt legelige sår ble skapt.

Men: “Antisemittisme må ikke bli brukt for egne formål”! (Israel Shahak) Slik det nå blir gjort av Israel! Og av jødiske grupper og personer som er knyttet til Israel. Antisemittisme og Holocaust blir brukt som legitimering for overgrep mot palestinerne; og nye forødleggelser og tragedier skapes.

Og klassiske jødiske skrifter som er formende for mange, må ikke glemmes.

Jødiske skrifter; Talmod
Den fremste rabbinske lovtolker i Talmod-tradisjonen anses å være Maimonides. Han målbærer klart eksklusive forestillinger om jøder, og rent rasistiske holdninger til ikke-jøder; fremmede, gentiler og goy. Og andre fulgte i hans spor.

Klassisk jødiske eksklusivitet og sjåvinisme slår ut på flere områder (ifølge Israel Shahak):

 • Nesten. Når Bibelen omtaler “nesten”, “vennen” eller “mennesket” tolkes dette i klassisk historisk jødedom som “jøde”. “Du skal elske din neste som deg selv”, blir i klassisk jødisk fortolkning at en jøde skal elske sin med-jøde; ikke medmennesket.
 • Jøders liv. Om en jøde dreper en annen jøde, medfører dødsstraff. Men om en jøde dreper en ikke-jøde, er dette kun et brudd på abstrakte lover og ikke straffbart for en rett. Om en jøde indirekte forårsaker død av en ikke-jøde, regnes ikke det som lovbrudd.
 • Sabatten. En jøde må ikke bryte sabatten (jødenes helligdag) ved for eksempel å redde en ikke-jødes liv. Ikke-jøden må heller dø. Men om en slik situasjon setter jøders liv – eller omdømme i fare, kan jøden bryte sabatten.
 • Ikke-jøders liv. Ikke-jøders liv skal bare reddes om det tjener jødiske interesser.
 • Renter. Jøder er forbudt å ta renter på lån til en jøde, men oppfordre til å ta så mye rente som mulig på lån til en ikke-jøde.
 • Profitt. Profitt-motiv er viktig og skal vektlegges.
 • “Medlidenhet” i klassisk jødedom skal rette seg bare mot jøder; ikke mot ikke-jøder.
 • Tyveri. Bibelen påbud om ikke å stjele, gjelder for jøder; fra ikke-jøder kan en stjele.

(Alle eksempler er fra Israel Shahaks bok: Jewish History, Jewish Religion og er hans vurderinger og tolkninger.)

Rasisme
Det skal ligge jødisk tenkning til grunn, og rasismen i det er klart. Det kan også vises til Maimonides sin bok Guide to the Perplexed, som anses å være «det største arbeid av jødisk religiøs filosofi og som fortsatt er mye lest og brukt.» (Israel Shahak) Den ledende historiske jødiske rabbiner skriver om tyrkere, mongoler, negre og nomader at de har «en natur som stumme dyr» og «ikke er på nivå med menneskelige skapninger».

I hassidisme¸ en form for jødisk mystisisme, kan ikke-jøder bli ansett som sataniske skapninger uten noe godt ved seg. Brosjyrer med denne ENGINE innhold er blitt spredt blant israelske soldater før israelske invasjoner i Libanon og i Gaza. For å legitimere jødisk voldsbruk og drap.

Settlere med tilhørighet til Gush Emunim-bevegelsen er på den okkuperte Vestbredden av Palestina er ofte inspirert av denne ENGINE jødisk mystisisme.

Okkupasjon, kolonisering og fordriving
Israel okkuperer palestinsk land. Men i klassisk jødisk tenkning blir landet befridd eller «forløst». Og da «forløst- etter å ha vært bebodd av ikke-jøder. I følge denne ideologi skal hele Palestina «forløses» og bli til Eretz Israel; Stor-Israel eller «Hjemlandet» Israel. (Israel Shahak)

Denne ENGINE tenkning skal være dominerende i Israel; åpent og bevisst eller mer dempet og ubevisst, med «retten» til landet som grunnlag.

Og palestinerne blir fordrivet – i samsvar med den tenkningen.
Det er denne “jødiske tenkning” – snarere enn offisielle «sikkerhetsbehov» – som forklarer Israels fordrivelse av palestinerne, diskriminering og terror mot dem og stadige overtakelse av mer land. (Israel Shahak)

Israelsk politikk
Kunnskap om slik jødedom og jødisk tenkning er vesentlig for å forstå den israelske politikk som føres.
Uten denne kunnskap blir man stående i blinde, og fremme meninger, krav ? og «fredsforslag» – som er dømt til å mislykkes. Man rører ikke ved kjerneproblemet, som er jøders oppfatning av eksklusivitet, sjåvinisme, rasisme; og av jøders «rett» til landet.

Den israelske «karavanen» med okkupasjon, kolonisering og fordriving fortsetter – mens vi blir stående og «rope».

Likeverd og rettferd
Kravet må være likeverd og rettferd! Palestinerne må ses som medmennesker med samme rettigheter som jøder! Jødisk eksklusivitet må avvises.

Tanker om jødisk forrang – som vi i Vesten angivelig skal måtte akseptere – må legges vekk! Palestinske flyktninger må få vende hjem; jøder har ikke mer rett til landet.

Krav til jøder
Still krav til jøder, som jøder! Ja, still krav om anstendighet! Om likeverd og rettferd for alle! Og om menneskerettigheter; for palestinerne også! Da er vi på rett vei. Det er jøder som vil være med oss; mot diskriminering, undertrykking og rasisme! De er våre venner!

Rett vei
«Progressive»; “liberalere”, «venstre»; «sosialister»» «unge-det-ene-eller-det-andre»; “støttekomiteer”, «tenketanker»; «ekspert-kommentatorer i TV og aviser» og andre – tar feil! Om de leder oss annet steds! Det er nødvendig å vite.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop